KPSS-A İDARİ BİLİMLER

 

Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına atanacak;

MÜFETTİŞ

KONTROLÖR

DENETMEN

DENETÇİ

UZMAN YARDIMCILIKLARI kadrolarına yerleştirme sınavıdır.

YETERLİLİK SÜRESİ: A Grubu kadroları diğerlerinden ayıran en büyük fark en az 3 yıllık bir yeterlilik sürecinin olmasıdır. Bu süreçte memurun yetiştirilmesi ve mesleğin gerektirdiği niteliklerin kazandırılması hedeflenir. Buna göre, bir kariyer mesleği kazanan kişi önce yardımcı olarak atanır, kurumun farklı birimlerinde görev alarak kurumun işleyişini öğrenir. 3'üncü yılın sonunda sunmak üzere tez hazırlarlar ve 3 yılın sonunda kurum içinde yazılı ve sözlü sınav ya da yalnızca sözlü sınav yapılır. Yeterlilik süreci sonucunda başarılı olanların stajyer, aday, yardımcı gibi unvanları kaldırılır, Uzman Yardımcısı Uzman, Müfettiş Yardımcısı ise Müfettiş olarak görevine devam eder. Başka bir ifadeyle 3 yıl sonunda alanlarında Uzman unvanına sahip olma şansları vardır.

KPSS-A SINAVINA KİMLER KATILABİLİR?

Üniversitelerin;

 • İktisadi İdari Bilimler Fakülteleri
 • Siyasal Bilgiler Fakülteleri
 • İşletme Fakülteleri
 • Hukuk Fakülteleri
 • 4 Yıllık eğitim veren Bakacılık ve Sigortacılık Yüksek Okulu lisans proğramlarından mezun olanlar ve sınav başvuru sırasında mezun durumda olmayan ancak sınavın geçerlilik süresi içinde lisans düzeyinde mezun olabilecek durumda olan adaylar başvurabilecektir.

AYRICA;Mühendislik,Fen-Edebiyat,tıp,mimarlık,eczacılık fakültelerinin mezunlarınada kadro ayrılmaktadır.

Örneğin;

 • Sağlık Bakanlığı müfettiş yardımcılığına "Tabip, diş tabibi, eczacı, kimya mühendisi, kimyager veya hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, idari bilimler, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden, sağlık idaresi yüksek okulundan mezun olanlar"
 • Tarım ve Köyişleri Bakanlığı müfettiş yardımcılığına "Gıda Mühendisi, Ziraat Mühendisi (Bitki Koruma Bölümü, Zootekni Bölümü) ve) Veteriner Hekim olanlar"
 • İller Bankası uzman yardımcılığına "İşletme, İktisat, Hukuk, Bankacılık, Maliye, Kamu Yönetimi, İnşaat Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Mimarlık mezunları"
 • Sanayi ve Ticaret Bakanlığı uzman yardımcılığına, "Siyasal Bilgiler, iktisat. İşletme ve iktisadi ve idari Bilimler Fakülteleri, Hukuk Fakültesi ile Mühendislik Fakültelerinin Bilgisayar Mühendisi, Endüstri Mühendisi, Elektrik Mühendisi, Elektrik-Elektronik Mühendisi, Makine Mühendisliğinden mezun olanlar"
 • Maliye Bakanlığı vergi müfettişliğine , ‘’Mühendislik ve Fen-Edebiyat Fakültelerinden mezun olanlar’’
 • Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ,’’İnşaat Mühendisi,Makine Mühendisi, Mimar olanlar
 • Devlet Planlama Teşkilatı,’’Sosyolog,Kimyager,Eczacı,Mühendis olanlar
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı,’’Kütüphaneci,SosyologArkeolog,Turizmci olanlar
 • Türkiye İstatistik Kurumu;’’İstatistik,Fizik,Matematik bölümlerinden mezun olanlar
 • Çevre ve Orman Bakanlığı,’’Çevre ve Orman Mühendisi,Kimya bölümleriden mezun olanlar
 • alınmaktadır.

KPSS İDARİ BİLİMLER (A) OTURUMLARI

Sınavda Uygulanacak Testler

Soru Sayısı

Sınav Süresi

Genel Yetenek (60) ve Genel Kültür (60)

120

130 dakika

İşletme

40

50 dakika

Muhasebe

40

50 dakika

İstatistik

40

60 dakika

Hukuk

40

50 dakika

Kamu Yönetimi

40

50 dakika

İktisat

40

50 dakika

Maliye

40

50 dakika

Uluslararası İlişkiler

40

50 dakika

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

40

50 dakika

 • Değerlendirmede, adayın en az bir ham puanı bulunmayan testlerin ağırlıklandırıldığı puan türleri hesaplanmayacaktır.
 • KPSS-A DA UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMI

GENEL YETENEK

Türkçe

Yaklaşık Ağırlığı

Matematik

Yaklaşık ağırlığı

a)Sözcük Bilgisi

%5

a)Sayılarla işlem yapma

%10

b)Dil Bilgisi

%10

b)Matematiksel ilişkilerden yararlanma

%10

c)Anlatım özellikleri

%5

c)Problem çözme

%20

d)Okuduğunu Anlama

%30

d)Temel Geometri Bilgilerinden Yararlanma

%5

e)Tablo Grafik okuma ve yorumlama

%5

GENEL KÜLTÜR

1)Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi

2)Temel Yurttaşlık Bilgisi

a)3.selim den itibaren Türk inkılâbı hazırlayan etkenler

%5

a)Hukuk başlangıcı ve genel kamu hukuku devletler umumi ve özel hukuku

%5

b)Ulusal Kurtuluş Savaşı

%10

b)Anayasa

%5

c)Atatürk İlke ve İnkılâpları

%15

c)İdare

%5

d)Atatürk dönemi: İç olaylar ve dış politika

%10

4)Türkiye ve Dünya ile ilgili Genel ve Güncel Sosyoekonomik konular

%5

3)Türkiye Coğrafyası

a)Türkiye nin fiziki özellikleri

%5

5)Türk kültür Medeniyetleri

b) Türkiye nin Beşeri özellikleri

%5

a)Selçuklular ve önceki dönem

%5

c)Türkiye nin ekonomik özellikleri

%20

b)Osmanlılar dönemi

%5

YABANCI DİL

1)sözcük Bilgisi

%10

3)Çeviri

%20

2)Dil Bilgisi

%20

4)Okuduğunu anlama

%50

ALAN DERSLERİ

HUKUK

1)Anayasa Hukuku

%10

5)Borçlar hukuku

%15

2)İdare Hukuku ve İdari Yargı

%15

6)ticaret Hukuku

%15

3)Ceza Hukuku

%15

7)İcra ve İflas Hukuku

%15

4)Medeni Hukuk

%15

İKTİSAT

1)İktisadi Doktrinler Tarihi

%5

5)Uluslar arası İktisat

%5

2)Mikro İktisat

%30

6)Kalkınma-Büyüme

%5

3)Makro İktisat

%30

7)Türkiye Ekonomisi

%5

4)Para-Banka-Kredi

%20

İŞLETME

1)Temel Kavramlar

%10

4)pazarlama yönetimi

%20

2)işletme yönetimi

%25

5)Finansal Yönetimi

%20

3)Üretim Yönetimi

%25

MALİYE

1)Maliye Teorisi

%10

5)Bütçe

2)kamu gelirleri

%15

6)vergi Hukuku

%15

3)kamu borçları

%15

7)Maliye Politikası

%15

4)Kamu giderleri

%15

MUHASEBE

1)Genel Muhasebe

%70

3)Ticari Aritmetik

%10

2)Mali Tablolar Analizi

%15

4)İhtisas Muhasebesi

%5

ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ

1)iş sosyal Güvenlik Hukuku

%45

2)Çalışma Ekonomisi

%45

a)iş hukuku

%20

3) Yönetim ve Çalışma psikolojisi

%5

b)Sosyal güvenlik hukuku

%25

4)Yönetim ve çalışma sosyolojisi

%5

EKONOMETRİ

1)ekonometri Tahmin ve Tahmin ediciler

%15

5)Değişen Varyans ve Çoklu Bağıntı Sorunları

%10

2)Tahmin Sonuçlarının Ekonomik ve İstatistiksel Olarak değerlendirilmesi, Hipotez Testleri

%15

6)Tanımlama Sorunu Ve Gecikmesi Dağıtılmış Değişkenler

%10

3)Kukla Değişkenler ve Bağımlı Değişkenin Öngörüsü

%10

7)Eşanlı Denklem Sistemleri

%15

4)İçsel Bağıntı Sorunu

%15

8)Zaman serisi Modellemesi

%10

İSTATİSTİK

1)Olasılık-Matematiksel İstatistik

%15

7)Deney Tasarımı

%5

2) Yöneylem Araştırması

%10

8)Örnekleme

%10

3)Çok Değişkenli Analizler

%10

9)Sayısal Çözümleme

%5

4)Parametrik olmayan Testler

%5

10)Doğrusal Cebir

%10

5)Uygulamalı istatistik

%15

11)regresyon Analizi

%10

6)zaman serileri

%5

KAMU YÖNETİMİ

1)siyaset Bilimi

%15

6)Kentleşme ve Çevre Sorunları

%15

2)anayasa

%15

7)Sosyoloji

%5

3)hukuk

%10

8)Türk Siyasal Hayatı

%10

4)Yönetim Bilimleri

%15

5)Yönetim hukuku

%15

ULUSLAR ARASI İLİŞKİLER

1)Uluslar arası İlişkiler Teorisi

%35

3)Siyaset Tarih

%30

2)Uluslar arası hukuk

%35


Facebook Twitter Google+ LinkedIn Pinterest Addthis